Aktualności,  Kamienna Góra

Pierwsza sesja online w mieście

KAMIENNA GÓRA. O godzinie 13:00 (środa 29 kwietnia) rozpoczęła się sesja Rady Miasta Kamienna Góra. To pierwsze obrady online tego gremium.

Na Sali Witrażowej w ratuszu obecni są przewodniczący rady Janusz Jarosz oraz zastępcy: Violetta Majak i Jerzy Basta,  a w innych pomieszczeniach w także szefowie urzędowych wydziałów i burmistrz. Pozostali radni, a także kierownicy jednostek w sesji uczestniczą online z domów oraz miejsc pracy.
Dzisiejszy porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej Kamienna Góra na lata 2020-2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Żłobka Miejskiego
w Kamiennej Górze.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wałbrzyskiej i Lipowej
w Kamiennej Górze.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Krzeszowskiego w Kamiennej Górze.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w 2020 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Kamienna Góra.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kamienna Góra w roku 2020”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy dworca kolejowego w Kamiennej Górze.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2020 rok.
16. Zamknięcie Sesji.

Obrady można oglądać na YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=DUIwVfaLA9k

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

3 + 1 =