Aktualności,  Kamienna Góra,  Regionalne

Zgłoś się, jeśli chcesz zabrać głos

POWIAT KAMIENNOGÓSKI. Podczas LVI Sesji Rady Powiatu Kamiennogórskiego, która odbędzie się we wtorek 30 maja w siedzibie starostwa, przedstawiony zostanie raport o stanie powiatu za 2022 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady powiatu.

Raport rozpatrywany będzie podczas sesji we wtorek 30 maja, na której podejmowana będzie uchwała rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi powiatu absolutorium.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę, w której poza radnymi głos zabrać mogą również mieszkańcy.
Ci, którzy chcieliby zabrać głos w debacie nad przedstawionym raportem o stanie powiatu, powinni złożyć do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie należy dostarczyć najpóźniej dzień przed sesją, czyli 29 maja. Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności wpływu zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie powiatu za 2022 rok dostępny jest na stronie: http://kamienna-gora.pl/

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

70 ÷ = 7