Aktualności,  Regionalne

Wnioski do Polskiego Ładu złożył samorząd gminny

GMINA KAMIENNA GÓRA. Samorząd wiejski złożył dziś (12 sierpnia) wnioski do rządowego funduszu Polski Ład.

Gmina wiejska chciałaby z pozyskanych środków zrealizować budowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej. Chodzi o skanalizowanie Pisarzowic, gdzie miałaby powstać sieć kanalizacyjna i obiekty jej towarzyszące, a także skanalizowanie części Krzeszowa i Przedwojowa (tereny pod istniejącą i planowaną zabudowę mieszkaniową i usługową). W przypadku dwóch ostatnich miejscowości chodzi o rozbudowę sieci kanalizacyjnej z włączeniem do istniejącej oczyszczalni ścieków. Szacowana długość sieci objętej inwestycją to ok. 14,5 km. Przewidywana wartość inwestycji to 25.000.000 zł, a samorząd deklaruje 1.250.000 zł udziału własnego (5 proc.).
Gmina wiejska Kamienna Góra z pieniędzy Polskiego Ładu chce także budować i modernizować infrastrukturę drogową. Chodzi o drogi gminne stanowiące lokalne szlaki komunikacyjne dla mieszkańców Ogorzelca (ok. 2800 mb drogi, 3 obiekty mostowe), Leszczyńca (ok. 500 mb drogi), Janiszowa (ok. 1760 mb drogi), Gorzeszowa (ok. 3150 mb drogi, 3 obiekty mostowe) oraz budowę chodników przy drogach powiatowych w Czadrowie i Pisarzowicach o łącznej długości ok. 2000 mb). W ramach przebudowy infrastruktury drogowej modernizacji zostałyby poddane również obiekty i infrastruktura związana z wymienionymi drogami lokalnymi (tj. oświetlenie drogowe, kanalizacja deszczowa, itp.). Wartość zadania określono na 17.500.000 zł, a samorząd zadeklarował 875.000 zł udziału własnego (5 proc.)
Także z Polskiego Ładu gminach chciałaby Budować i modernizować budynki użyteczności publicznej. Chodzi o: budowę budynku remizy OSP w Pisarzowicach, budowę budynku socjalnego przy boisku sportowym w Leszczyńcu, przebudowę budynku gospodarczego z adaptacją na świetlicę wiejską w Lipienicy, modernizację budynku urzędu gminy z zagospodarowaniem przyległego terenu i dostosowaniem do osób ze szczególnymi potrzebami. Przewidywana wartość inwestycji to 4.500.000 zł, a gmina deklaruje 15 proc wkładu własnego, czyli 675.000 zł
Ogłoszenie wyników naboru prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego przewidywane jest we wrześniu.

Dodaj komentarz

Korzystając poniższego formularza możesz dodać komentarz.

2 × 1 =